Saturday, August 11, 2012

Hitlers första krig (Recension)

Titel: Hitlers första krig: Adolf Hitler, soldaterna vid Regiment List och första världskriget
Författare: Thomas Weber
Förlag: Historiska Media 2011

Trots att det troligen går att fylla ett par hyllmeter med böcker om Adolf Hitlers liv, så är de flesta biografier om honom väldigt, väldigt vaga när det kommer till hans uppväxt, tid i Wien och tjänstgöring i den tyska armén under det första världskriget. I de flesta fall används hans självbiografi "Mein Kampf" eller brev han skickade till vänner i München, som källa för sina upplevelser under kriget, som enligt många var det som formade Hitler politiskt.
I ett försök att reda ut oredan, har därför den brittiske historikern Thomas Weber gått igenom dokumenten från den bayerska division och regemete som Hitler tjänstgjorde i under det första världskriget. En något annorlunda bild av Hitlers upplevelser framträder, som i många avseenden skiljer sig rätt radikalt från den tillrättalagda bild som Hitler - och många andra säkerligen - försökte använda. Enligt Weber skarvar Hitler och den nazistiska propagandan ordentligt, såväl om Hitlers insats som attityden hos soldaterna.
Webers jakt på frågan när Hitler radikaliserades och började nyttja en antisemitisk diskurs, för oss således till det kaos som följde krigsslutet och händelserna i München. Även här finner Weber att historien inte följer någon röd tråd, och att den officiella historien inte nödvändigtvis håller hela vägen.

Weber har otvivelaktigt skrivit en väldigt välskriven bok, som på många sätt fyller många av de luckor som andra biografier över Hitler haft. En av bokens största förtjänster är också Webers försök att sätta Hitlers tjänstgöring, och även hans regemete, i ett större sammanhang.
Likt många andra historiker tonar Weber också ner bilden av Tyskland som ett land genomsyrat av antisemitism, och pekar på att de soldater med judiskt påbrå inte verkar vare sig utsatts för någon institutionell eller personlig antisemitism från vare sig officerare eller soldater. Inte heller finner han något bevis för att Hitler uttryckt sig i nämnda termer.
Bokens stora nackdel är totala bristen på kartor, vilket gör det svårt att följa divisionens förflyttningar på Västfronten. En annan brist är Webers ibland övertydliga försök att påvisa brister i den officiella historien, i andra fall blir han väldigt svävande och hans resonemang blir inte helt övertygande. Resonemanget runt Hitlers skador och utmärkelser faller in i det senare, där Weber både blir övertydlig och väldigt luddig på samma gång. Hans försök att förklara villigheten att begå övergrepp mot civila, och frattaniseringen med brittiska trupper känns kanske inte heller alltid så övertygande, och tenderar att bli övertydligt utan att för den delen egentligen ge något som helst svar.

Men detta är dock små, och i många fall inte speciellt störande brister (med undantag för de saknade kartorna), som inte förtar det faktum att Weber skrivit en mycket bra och intressant bok. Boken ska inte ses som ett komplement till tidigare biografier (även om den troligen kommer till sin rätta om man läst Kershaws och/eller Fests bok), utan fungerar troligen lika bra för någon som inte läst något i ämnet.

Rekommenderas hur som helst starkt...

No comments: