Thursday, August 21, 2008

Svaret på frågorna

Så har då de ökända frågorna från Forum för Levande Historias undersökning om den svenska lärarkårens kunskaper om Förintelsen släppts. Och precis som jag misstänkte är det ruskigt låg kvalité på frågorna, och man kan verkligen fråga sig vilka kända historieforskare man använt sig av för att få dessa bekräftade. Hur som helst, vi ska göra en snabb genomgång av dem…

Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar?

1. Dachaua
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Nej, Dachau byggdes redan i januari 1933 av Sturmabteilung för att härbärgera politiska meningsmotståndare.

2. Chelmno
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Ja, Chelmno var ett utrotningsläger som öppnades redan i december 1941, och var i många avseenden sett som ett testprojekt för att försöka finna ett effektivare sätt att mörda än att skjuta offren.

3. Treblinka
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Treblinka var ett utrotningsläger som var operativt mellan juli 1942 och oktober 1943 då ett uppror gjorde att lägret stängdes.

4. Katyn
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Nej, Katyn är en skog där över 20 000 polska militärer, poliser och civilpersoner avrättades i mars 1940 på order av de sovjetiska militärerna. När tyskarna sedermera offentliggjorde nyheten om sina fynd orsakade det en djup spricka mellan den polska exilregeringen och Sovjetunionen. Först på 1990-talet erkände Moskva att det var sovjetiska myndigheter som beordrat avrättningen.

5. Hadamar
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Nej, Hadamar är en stad i Tyskland som är hemvist för ett mentalsjukhus. Som sådant var man involverat i det så kallade projekt T4, eller som det också kallas eutanasiprojektet.

6. Gulag

a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Nej, Gulag är fortkortningen på Glavnoje upravlenije ispravitelno-trudovych lagerej, eller på svenska ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger” och var beteckningen på den administrativa ledningen för ett utbrett system av fång- och arbetsläger i Sovjetunionen.

7. Bergen-Belsen
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

Svar: Nej, Bergen-Belsen var ursprungligen ett läger för krigsfångar, men blev sedermera även ett transitläger för judiska fångar innan de transporterades till utrotningslägren i Östeuropa. Efter kriget användes lägret för att härbärgera tyskar som fördrivits från Östeuropa.

Kommentar: De här frågorna får väl ändå sägas vara adekvata, även om skillnaden mellan koncentrationsläger och förintelseläger är milt sagt flytande. Hur som helst så får man väl ändå konstatera att det torde tillhöra allmänbildningen att veta att Gulag inte har något att göra med det Tredje Riket.

8. Många tyskar deltog i de tyska styrkornas omfattande avrättningar av civila judar under Förintelsen. Om en person vägrade att delta i avrättningarna, vad skulle, enligt vad du vet, ha hänt med den personen?
a) Personen skulle ha blivit avrättad
b) Personen skulle inte ha blivit avrättad men skulle ha sänts till ett koncentrationsläger
c) Familjen i Tyskland skulle ha löpt stor risk att avrättas
d) Personen skulle ha omplacerats eller på annat sätt blivit befriad från att delta i morden
e) Ingenting skulle ha hänt.

Svar: Svarsalternativ E är korrekt.

Kommentar: Så får vi se lite av Forum för Levande Historias berömda, och också starkt kritiserade metodik, nämligen att ha två snarlika svar som om vi ska vara petiga båda är rätt. Riktigt vad frågeställaren ser för praktisk skillnad på svarsalternativen ”d” och ”e” är för mig okänt, men i mångt och mycket innebär de ju precis samma sak. Det finns inget vad jag vet vederlagt bevis för att någon skulle ha drabbats av några andra repressalier än tråkningar från det övriga manskapet och att man möjligen inte befordrades. Manskap som valde att avstå befriades från arbetet och fick göra annat, vanligtvis vakta de kvarvarande offren. Så med andra ord är båda alternativen enligt mig godtagbara…

9. Systemet med koncentrationsläger infördes kort efter att Nazistpartiet tagit över makten i Tyskland. Det var inte bara judar som fängslades i lägren och det dröjde en tid innan judar fängslades enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Vilket år skedde de första massarresteringarna av judar på denna grund?
a) 1933
b) 1935
c) 1938
d) 1939
e) 1940
f) 1941
g) 1942
h) Vet ej

Svar: Svarsalternativ ”c” är det korrekta.

Kommentar: När det gäller denna fråga så får man väl ändå konstatera att det är en adekvat fråga, och ledordet i denna fråga är förstås ”Kristallnatten” 1938 då massarresteringar av judar inleddes.

10. Hur stor andel av den tyska befolkningen var judar (i den mening att de tillhörde en judisk församling) 1933?
a) Mindre än 1 %,
b) 1-5 %
c) 6-15 %
d) 16-30 %
e) Mer än 30 %
f) Vet ej

Svar: Svarsalternativ ”a” är rätt.

Kommentar: Man kan onekligen fråga sig om man verkligen ska kunna ställa sådana krav på lärare, oavsett om de nu är lärare i Samhällsvetenskap eller Historia, att de ska vara insatta i tysk befolkningsstatistik under 1930-talet. Det andra är på vilket sätt det kan anses vara relevant att känna till antalet praktiserande judar i Tyskland 1933, speciellt när man betänker att nazisterna faktiskt struntade i huruvida en person med judiskt påbrå var praktiserande jude eller ej, det var inte primärt en religiös fråga utan en rasbiologisk fråga.

11. Hur stor andel av de judiska barnen i Europa dödades under andra världskriget?
a) 0-20 % b) 21-40 %c) 41-60 %d) 61-80 %e) 81-100 %

Svar: Svarsalternativ ”e” är rätt, och här kom mitt första och enda fel i denna undersökning.

Kommentar: Återigen en fullständigt omöjlig fråga att besvara utan avgrundsdjupa kunskaper om förintelsen, och frågan är om man kan ställa sådana krav på lärare – oavsett inriktning – att de ska kunna känna till detta. Frågan är också vad frågeställaren menar med Europa, är det hela Europa eller bara de delar som ockuperades av Tyskland. Med andra ord ytterligare en rätt luddigt ställd fråga, men det är vi ju rätt vana med när det gäller Forum för Levande Historia.

De sista två frågorna behandlar romernas situation under det Tredje Riket…

12. Under perioden för nazityskland förföljdes och mördades romer. Detta folkmord har ett eget namn som används ibland. Vilket?
a) Porrajmos
b) Shoa
c) Alnaqba
d) Förintelsen
e) Vet ej

Svar: Svarsalternativ ”a” är korrekt.

Kommentar: Med tanke på den extremt lilla uppmärksamhet nazisternas behandling av romer fått, både inom facklitteraturen och övrig litteratur, så är jag förstås inte förvånad om många inte känner till vad detta folkmord kallas.

13. Den politiska förföljelsen av romer inleddes redan innan Hitlers maktövertagande och tilltog i omfattning och intensitet fram till ett fullskaligt folkmord. Romer som grupp var inte enhetlig, inte ens i nazisternas ögon. Vilken grupp av romer ansåg nazisterna vara den som vållade det Tredje riket störst problem?
a) De "renrasiga romerna"
b) Romer på ockuperad mark
c) Romer från blandäktenskap med icke-romer
d) Kringresande romer
e) Vet ej

Svar: Svarsalternativ ”c” är korrekt.

Kommentar: Så är vi då tillbaka till ytterligare en fruktansvärt dåligt formulerad fråga, och läser man den noga så är det faktiskt nästan omöjligt att besvara den. För frågan är förstås vad menar man med ”den [grupp]som vållade det Tredje riket störst problem”. I vilket sammanhang menar man, är det ur en rasbiologisk synvinkel eller är det ur en rent praktisk, för att kunna samla ihop dem?

Hur man nu kan dra de slutsatser Forum för Levande Historia gjort av dessa frågor övergår mitt förstånd, men det är väl rimligt att anta att man faktiskt sökt – och således och fått – det resultat man önskat genom att ställa helt obegripliga frågor eller frågor som kräver en ofattbar detaljkunskap. En annan reflektion är att frågorna mer för tankarna till ett dåligt förberett prov i åttan än en seriös och akademisk undersökning, något som onekligen stärks av det barnsliga skriftspråket.
Är det den här standarden som Forum för Levande Historia håller på sin publikation, och med tanke på den begränsade mängd man gett ut, så anser jag att det är dags att lägga ner verksamheten och använda pengarna till något mer konstruktivt…

No comments: